امروز شنبه 29 خرداد 1400
p5.cloob24.com
  0

  بخشپذیری بر اعداد

  تعریف

  اعدادی بر 2 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0؛ 2؛ 4؛ 6؛ 8 (زوج) باشد.

  اعدادی بر 3 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 3 بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر 4 بخشپذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 4 بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر 5 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد.

  اعدادی بر 6 بخشپذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشند.

  1- اعدادی بر 7 بخشپذیرند که از سمت راست، سه رقم دوم را از سه رقم اول کم کنیم و حاصل را با بقیه ی اعداد جمع کنیم. اگر باقی مانده صفر شد، بخشپذیر است و در غیر این صورت بخشپذیر نیست.

  2- هر عددی که اختلاف دو برابر یکان آن با بقیه ی رقم ها بر 7 بخشپذیر باشد، آن عدد بر 7 بخشپذیر است.

  اعدادی بر 8 بخشپذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر 8 بخشپذیر باشد.

  اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 9 بخشپذیر باشد.

  عددی بر 10 بخشپذیر است که رقم یکان آن بر 0 (صفر) بخشپذیر باشد.

  رقم های عددی را یک در میان با هم جمع کرده و سپس این دو حاصل جمع را از هم کم می کنیم اگر اختلاف این دو عدد بر 11بخشپذیر باشد آن عدد بر 11 بخشپذیر است.

  اعدادی بر 15 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشند.

  اعدادی بر 21 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 7 بخشپذیر باشند.

  1- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر8 بخشپذیر باشند.

  2- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر12بخشپذیر باشند.

  0

  دانستنی های ریاضی کلاس پنجم ابتدایی

  یک کیلوگرم = 1000 گرم

  برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می کنیم.

  برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک متر = 100سانتی متر

  برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم.

  برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم.

  یک متر = 1000 میلی متر

  بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم.

  برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک متر = 10 دسی متر

  برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم.

  برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم.

  یک دسی متر = 10 سانتی متر

  برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم.

  برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم.

  یک دسی متر = 100 میلی متر

  برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم.

  برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم.

  یک سانتی متر = 10 میلی متر

  برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم.

  برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم.

  یک هکتار = 10000 متر مربع

  برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم.

  برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک کیلومتر = 1000 متر

  برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم.

  برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب(سی سی)

  برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم.

  برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک سی سی = 30 قطره

  برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم.

  برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم.

  یک متر مکعب = 1000 لیتر

  برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم.

  برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم.

  یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

  برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم.

  برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم.